คำสั่ง 89/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามสถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน-กันยายน 2560

คำสั่ง 89/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามสถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน-กันยายน 2560

คำสั่ง 90/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 90/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 86/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียน

คำสั่ง 86/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียน

คำสั่ง 81/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น

คำสั่ง 81/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น

คำสั่ง 80/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น

คำสั่ง 80/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น

คำสั่ง 76-2560 เรื่องมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่การจัดการรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2560

คำสั่ง 76-2560 เรื่องมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่การจัดการรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2560

คำสั่ง82-2560แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนังงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

คำสั่ง82-2560แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนังงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

คำสั่ง78-2560แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

คำสั่ง78-2560แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

คำสั่งที่ 75/2560 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 75/2560 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 71/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่งที่ 71/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่งที่ 70/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งที่ 70/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งที่ 68/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายเพื่อนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 68/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายเพื่อนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 

คำสั่งที่ 66/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งที่ 66/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งที่ 65/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาคุณภาพครูใหม่

คำสั่งที่ 65/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาคุณภาพครูใหม่

คำสั่งที่ 64/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมหน้าที่ของครูต่อการจัดการเรียนการสอน

คำสั่งที่ 64/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมหน้าที่ของครูต่อการจัดการเรียนการสอน

คำสั่งที่ 62/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้างานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเนศวรมหาราช

คำสั่งที่ 62/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้างานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเนศวรมหาราช

คำสั่งที่ 56/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนกิจกรรมกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการโครงสร้างส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

คำสั่งที่ 56/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนกิจกรรมกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการโครงสร้างส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

คำสั่งที่ 55/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งที่ 55/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งที่ 60/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งที่ 60/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน