คำสั่งที่ 31/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 31/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

คำสั่งที่ 42/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

คำสั่งที่ 41/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

คำสั่งที่ 41/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

คำสั่งที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำสั่งที่ 40/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงสารสนเทศ

คำสั่งที่ 39/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงสารสนเทศ

คำสั่ง 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เชิงบูรณาการของ นักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ Gifted Student (GST)

คำสั่ง 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เชิงบูรณาการของ นักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ Gifted Student (GST)

คำสั่งที่ 24/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

คำสั่งที่ 24/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอ

คำสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสู่ Best Practices ของครูผู้สอน

คำสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสู่ Best Practices ของครูผู้สอน

คำสั่งที่ 34/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและเเจกหนังสือ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 34/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและเเจกหนังสือ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 33/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 33/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 32/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเติมขวัญและกำลังใจ

คำสั่งที่ 32/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเติมขวัญและกำลังใจ

คำสั่งที่ 26/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการแลดเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ

คำสั่งที่ 26/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการแลดเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ

คำสั่งที่ 29/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ “เปิดบ้านกาญจนา 59″

คำสั่งที่ 29/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ “เปิดบ้านกาญจนา 59″

คำสั่งที่ 22/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

คำสั่งที่ 22/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

คำสั่งที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนเข้าค่ายจิตอาสาปลูกป่าฝายกั้นน้ำ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์ ของนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพ Giftrd Student (GST)

คำสั่งที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนเข้าค่ายจิตอาสาปลูกป่าฝายกั้นน้ำ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์ ของนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพ Giftrd Student (GST)

คำสั่งที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม “ติวเข้มพิชิตโจทย์ O-NET วิชาภาษาไทย”

คำสั่งที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม “ติวเข้มพิชิตโจทย์ O-NET วิชาภาษาไทย”

คำสั่งที่ 14/2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

คำสั่งที่ 14/2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

คำสั่งที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559