คำสั่งที่ 49/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูร่วมจัดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนทองงานปิดทองหลวงปู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) และเข้าขบวนแห่รธิดาหลวงปู่ พร้อมจัดชุดการแสดงเข้าร่วมงานประจำปี 2560

คำสั่งที่ 49/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูร่วมจัดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนทองงานปิดทองหลวงปู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) และเข้าขบวนแห่รธิดาหลวงปู่ พร้อมจัดชุดการแสดงเข้าร่วมงานประจำปี 2560

คำสั่งที่ 25/2560 เรื่อง ศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนครสวรรค์

คำสั่งที่ 25/2560 เรื่อง ศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนครสวรรค์

คำสั่งที่ 47/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คำสั่งที่ 47/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คำสั่งที่ 23/2560 เรื่อง มอบหมายงานจัดทำศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ

คำสั่งที่ 23/2560 เรื่อง มอบหมายงานจัดทำศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ

คำสั่งที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบ รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบ รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และมัธยมศึกษาปีที่  4 ( ห้องเรียนพิเศษ)  ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 20/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 66

คำสั่งที่ 20/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 66

คำสั่งที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คำสั่งที่  44/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คำสั่งที่ 43/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ

คำสั่งที่  43/2560  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ

คำสั่งที่ 31/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 31/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

คำสั่งที่ 42/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

คำสั่งที่ 41/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

คำสั่งที่ 41/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

คำสั่งที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำสั่งที่ 40/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงสารสนเทศ

คำสั่งที่ 39/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงสารสนเทศ

คำสั่ง 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เชิงบูรณาการของ นักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ Gifted Student (GST)

คำสั่ง 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เชิงบูรณาการของ นักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ Gifted Student (GST)

คำสั่งที่ 24/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

คำสั่งที่ 24/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอ

คำสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสู่ Best Practices ของครูผู้สอน

คำสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสู่ Best Practices ของครูผู้สอน

คำสั่งที่ 34/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและเเจกหนังสือ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 34/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและเเจกหนังสือ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 33/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 33/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559