คำสั่งที่ 8/2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

คำสั่งที่ 8/2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

คำสั่งที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 7/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะครูร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำ 2560

คำสั่งที่ 7/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะครูร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำ 2560

คำสั่งที่6/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำสั่งที่6/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำสั่งที่2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำสั่งที่2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำสั่งที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นในสถานศึกษา คนดีศรีกาญจนา

คำสั่งที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นในสถานศึกษา คนดีศรีกาญจนา

คำสั่งที่ 242-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานค่ายพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษห้องเรียน EIS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 242-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานค่ายพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษห้องเรียน EIS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 240-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 240-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 241-2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Pre O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำสั่งที่ 241-2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Pre O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำสั่งที่ 239-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการงานสารสนเทศโรงเรียน

คำสั่งที่ 239-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการงานสารสนเทศโรงเรียน

คำสั่งที่ 238-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสู่ Best Practices ของครูผู้สอน

คำสั่งที่ 238-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสู่ Best Practices ของครูผู้สอน

คำสั่งที่ 206-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพวงดนตรีลูกทุ่งสู่การแข่งขันศิลปหัตกรรมการนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

คำสั่งที่ 206-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพวงดนตรีลูกทุ่งสู่การแข่งขันศิลปหัตกรรมการนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

คำสั่งที่ 105-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 105-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 190-2559 เรื่อง มอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารการศึกษา ให้บุคคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 190-2559 เรื่อง มอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารการศึกษา ให้บุคคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 219-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหัวหน้าระดับชั้นรองหัวหน้าระดับชั้น (เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 219-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหัวหน้าระดับชั้นรองหัวหน้าระดับชั้น (เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 139-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนแกนนำไม่ชิงสุกก่อนห่ามในกิกจกรรมอบรมรักนวลสงวนตัว

คำสั่งที่ 139-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนแกนนำไม่ชิงสุกก่อนห่ามในกิกจกรรมอบรมรักนวลสงวนตัว