คำสั่ง 92/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแจกทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2557

img-150312110954

คำสั่ง ที่68/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระคณิตศาสาตร์ กลุ่มสาระเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

img094

img095img096img097img098

คำสั่งที่ 56/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2558

img-150306083034-001img-150306083056-001img-150306083125-001img-150306083150-001img-150306083212-001img-150306083236-001img-150306083256-001img-150306083312-001


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 8/2558 ค่าย 2

รายละเอียด>>>7 (5 ม.ค.58)

เรื่อง การสมัครร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่ีนที่ 18 ปี 2558

รายละเอียด>>>5 (5 ม.ค.58)