คำสั่งที่ 119/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายเพื่อนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

img361img362img363img364img365img366img367img368


คำสีั่งที่ 105/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูร่วมพอิธีระลึกพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้างานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาบรมราชวงศ์วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานประจำปีวันไชยชุมพลชนะสงคราม


img356 img357 img358 img359 img360

คำสั่งที่ 95/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอนปรัพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ EIS ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4

img339 img340 img341 img342 img343 img344 img345

คำสั่ง91/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมผู้ปกครอง การรับเงินบำรุงการศึกษาและทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

img-150317110008-001 img-150317110027-001 img-150317110043-001 img-150317110058-001 img-150317110116-001 img-150317110135-001 img-150317110151-001 img-150317110208-001 img-150317110229-001

คำสั่ง 92/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแจกทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2557

img-150312110954

คำสั่ง ที่68/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระคณิตศาสาตร์ กลุ่มสาระเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

img094

img095img096img097img098

คำสั่งที่ 56/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2558

img-150306083034-001img-150306083056-001img-150306083125-001img-150306083150-001img-150306083212-001img-150306083236-001img-150306083256-001img-150306083312-001