คำสั่งที่ 25 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

คำสั่งที่ 25 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

คำสั่งที่ 18-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน

คำสั่งที่ 18-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน

คำสั่งที่ 16-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักดีศักดิ์ศรีกาญจนา ม.6

คำสั่งที่ 16-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักดีศักดิ์ศรีกาญจนา ม.6

คำสั่งที่15-2559 เรืื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 65

คำสั่งที่15-2559 เรืื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 65

17-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) เข้าต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559

17-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) เข้าต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 13-2559 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักดีศักดิ์ศรีกาญจนา ม.5/59

คำสั่งที่ 13-2559 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักดีศักดิ์ศรีกาญจนา ม.5 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 12-2559 เรื่อแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา2559

คำสั่งที่ 12-2559 เรื่อแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา2559

คำสั่งที่ 14-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 14-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คำสี่งที่ 11-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกลุ่มสาระศิลปะ

คำสี่งที่ 11-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกลุ่มสาระศิลปะ

คำสั่งที่ 10-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักดีศักดิ์ศรีกาญจนา

คำสั่งที่ 10-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักดีศักดิ์ศรีกาญจน

คำสั่งที่ 7-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นในสถานศึกษาคนดีศรีกาญจนา

คำสั่งที่ 7-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นในสถานศึกษาคนดีศรีกาญจนา

คำสั่งที่ 6-2559 แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนในวันคล้ายสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559

คำสั่งที่ 6-2557 แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนในวันคล้ายสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559

คำสั่ง 1-2559 เเต่งตั้งคณะทำงานและบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำสั่ง 1-2559 เเต่งตั้งคณะทำงานและบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำสั่งที่ 5-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่และศึกษาดูงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและโครงการพิเศษ

คำสั่งที่ 5-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่และศึกษาดูงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและโครงการพิเศษ

คำสั่ง446-2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คำสั่ง446-2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558