คำสั่งที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

คำสั่งที่ 42/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ใส่ความเห็น