คำสั่งที่ 41/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

คำสั่งที่ 41/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ใส่ความเห็น