คำสั่งที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนเข้าค่ายจิตอาสาปลูกป่าฝายกั้นน้ำ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์ ของนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพ Giftrd Student (GST)

คำสั่งที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนเข้าค่ายจิตอาสาปลูกป่าฝายกั้นน้ำ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์ ของนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพ Giftrd Student (GST)

ใส่ความเห็น