คำสั่งที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษ EIS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษ EIS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

ใส่ความเห็น