คำสั่งที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีสวนสนาม และปฏิญาณตนในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

คำสั่งที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีสวนสนาม และปฏิญาณตนในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

ใส่ความเห็น