คำสั่งที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2560

ใส่ความเห็น