คำสั่งที่ 68/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายเพื่อนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 68/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายเพื่อนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 

ใส่ความเห็น