คำสั่งที่ 56/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนกิจกรรมกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการโครงสร้างส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

คำสั่งที่ 56/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนกิจกรรมกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการโครงสร้างส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

ใส่ความเห็น