คำสั่งที่ 54/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน เมษยน และ พฤษภาคม 2560

คำสั่งที่ 54/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน เมษยน และ พฤษภาคม 2560

ใส่ความเห็น