คำสั่งที่ 50/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองฯ ภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งที่ 50/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองฯ ภาคเรียนที่ 1/2560

ใส่ความเห็น