คำสั่งที่ 48/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 48/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

ใส่ความเห็น