คำสั่งที่ 45/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ(ธรณีวิทยา) โครงารส่งเสริมศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

คำสั่งที่ 45/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ(ธรณีวิทยา) โครงารส่งเสริมศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

ใส่ความเห็น