คำสั่งที่ 51/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คำสั่งที่ 51/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ใส่ความเห็น