คำสั่งที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบ รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบ รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และมัธยมศึกษาปีที่  4 ( ห้องเรียนพิเศษ)  ประจำปีการศึกษา 2560

ใส่ความเห็น