คำสั่งที่ 244/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2558

คลิก>>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2558<<<<

คำสั่งที่ 237/2558 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

คลิกโหลดไฟล์>>>>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

คำสั่งที่ 214/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2558

คลิกที่นี่   1.) 214-2558

2.) 214-1-2558