คำสั่ง 204/2560 มอบหมายงานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ

คำสั่ง 204/2560 มอบหมายงานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ

คำสั่ง 118/2560 แต่งตั้งบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนกาญจานุเคราะห์

คำสั่ง 118/2560 แต่งตั้งบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนกาญจานุเคราะห์

คำสั่ง 122-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

คำสั่ง 122-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

คำสั่ง 119/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 119/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 111/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “สดุุดีรัตนกวีศรีสุนทร”

คำสั่ง 111/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “สดุุดีรัตนกวีศรีสุนทร”

คำสั่ง 120/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

คำสั่ง 120/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

คำสั่ง 109/2560 แต่งแตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 109/2560 แต่งแตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 96/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการประเมิน OBECQA และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)

คำสั่ง 96/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการประเมิน OBECQA และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)

คำสั่ง 113/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษาสมาคมชาวกาญจนบุรี

คำสั่ง 113/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษาสมาคมชาวกาญจนบุรี

คำสั่ง 91/2560 การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 91/2560 การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 108/2560 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 108/2560 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั้ง 101/2560 มอบหมายงานโสตทัศนศึกษาให้บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั้ง 101/2560 มอบหมายงานโสตทัศนศึกษาให้บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 100/2560 มอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารการศึกษาให้บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 100/2560 มอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารการศึกษาให้บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 97/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ Gen Z วัยใส No Smoke ปีการศึกษา2560

คำสั่ง 97/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ Gen Z วัยใส No Smoke ปีการศึกษา2560

คำสั่ง 98/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 98/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง 85/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คำสั่ง 85/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน