คำสั่งที่ 60/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งที่ 60/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งที่ 58/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งที่ 58/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งที่ 57/2560 เรื่องการพัฒนาศักยภาพครูด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนและภาษาอังกฤษ

คำสั่งที่ 57/2560 เรื่องการพัฒนาศักยภาพครูด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนและภาษาอังกฤ

คำสั่งที่ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนม.1และม.4 (นักเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนม.1และม.4 (นักเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 54/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน เมษยน และ พฤษภาคม 2560

คำสั่งที่ 54/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน เมษยน และ พฤษภาคม 2560

คำสั่งที่ 50/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองฯ ภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งที่ 50/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองฯ ภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งที่ 48/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 48/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 45/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ(ธรณีวิทยา) โครงารส่งเสริมศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

คำสั่งที่ 45/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ(ธรณีวิทยา) โครงารส่งเสริมศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

คำสั่งที่ 52/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการใช้กระดาน IP Bord เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโครงการพิเศษ English Program

คำสั่งที่ 52/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการใช้กระดาน IP Bord เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโครงการพิเศษ English Program

คำสั่งที่ 51/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คำสั่งที่ 51/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คำสั่งที่ 49/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูร่วมจัดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนทองงานปิดทองหลวงปู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) และเข้าขบวนแห่รธิดาหลวงปู่ พร้อมจัดชุดการแสดงเข้าร่วมงานประจำปี 2560

คำสั่งที่ 49/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูร่วมจัดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนทองงานปิดทองหลวงปู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) และเข้าขบวนแห่รธิดาหลวงปู่ พร้อมจัดชุดการแสดงเข้าร่วมงานประจำปี 2560

คำสั่งที่ 25/2560 เรื่อง ศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนครสวรรค์

คำสั่งที่ 25/2560 เรื่อง ศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนครสวรรค์

คำสั่งที่ 47/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คำสั่งที่ 47/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คำสั่งที่ 23/2560 เรื่อง มอบหมายงานจัดทำศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ

คำสั่งที่ 23/2560 เรื่อง มอบหมายงานจัดทำศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ

คำสั่งที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบ รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบ รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และมัธยมศึกษาปีที่  4 ( ห้องเรียนพิเศษ)  ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 20/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 66

คำสั่งที่ 20/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 66

คำสั่งที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คำสั่งที่  44/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คำสั่งที่ 43/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ

คำสั่งที่  43/2560  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ