คำสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสู่ Best Practices ของครูผู้สอน

คำสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสู่ Best Practices ของครูผู้สอน

คำสั่งที่ 34/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและเเจกหนังสือ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 34/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและเเจกหนังสือ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 33/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 33/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 32/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเติมขวัญและกำลังใจ

คำสั่งที่ 32/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเติมขวัญและกำลังใจ

คำสั่งที่ 26/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการแลดเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ

คำสั่งที่ 26/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการแลดเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ

คำสั่งที่ 29/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ “เปิดบ้านกาญจนา 59″

คำสั่งที่ 29/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ “เปิดบ้านกาญจนา 59″

คำสั่งที่ 22/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

คำสั่งที่ 22/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

คำสั่งที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนเข้าค่ายจิตอาสาปลูกป่าฝายกั้นน้ำ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์ ของนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพ Giftrd Student (GST)

คำสั่งที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนเข้าค่ายจิตอาสาปลูกป่าฝายกั้นน้ำ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์ ของนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพ Giftrd Student (GST)

คำสั่งที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม “ติวเข้มพิชิตโจทย์ O-NET วิชาภาษาไทย”

คำสั่งที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม “ติวเข้มพิชิตโจทย์ O-NET วิชาภาษาไทย”

คำสั่งที่ 14/2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

คำสั่งที่ 14/2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

คำสั่งที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการเพชรกาญจนา

คำสั่งที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการเพชรกาญจนา

คำสั่งที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษ EIS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษ EIS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 18/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งที่ 18/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีสวนสนาม และปฏิญาณตนในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

คำสั่งที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีสวนสนาม และปฏิญาณตนในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

คำสั่งที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปฏิบัติการสอน

คำสั่งที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปฏิบัติการสอน

คำสั่งที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติการสอน

คำสั่งที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติการสอน